Зеленський запросив Лукашенка в Україну: президент Білорусі погодився

Президент України запросив президента Білорусі взяти участь у форумі регіонів.

Зеленський запросив Лукашенка в Україну: президент Білорусі погодився
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî âî âðåìÿ ñîâìåñòíîãî áðèôèíãà ñ ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû â Êèåâå, 21 èþëÿ 2017 ã. Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íàõîäèòñÿ â Óêðàèíå ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì. Ôîòî Ïàëèí÷àê Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

Президента України Володимир Зеленський запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка взяти участь у форумі регіонів. Про це повідомив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, передає «Белта».

«Ми отримали низку позитивних сигналів від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів в Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане найважливішим заходом у двосторонніх відносинах», — зазначив дипломат. Раніше Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести переговори у Мінську. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію Зеленського.